Βασικοί μισθοί από 780 ευρώ έως 2.154 ευρώ στο Δημόσιο

Το νέοΦωτογραφία: Eurokinissi μισθολογικό χάρτη του Δημοσίου "εξέδωσε" το υπουργείο Οικονομικών, την ίδια στιγμή που ανοίγει ξανά ο δρόμος των περικοπών των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων.
Σύμφωνα με την εγκύκλιο που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, βάσει του νόμου 4354/2015, τα νέα μισθολογικά κλιμάκια του Δημοσίου έχουν ως ακολούθως:
Μισθολογική κλίμακα2

Οικογενειακές παροχές
Χορηγείται μηνιαία οικογενειακή παροχή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση των υπαλλήλων, ως εξής:
Για υπάλληλο με τέκνα ανήλικα ή ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας πενήντα τοις εκατό (50%) τουλάχιστον, η παροχή ορίζεται σε
* 50 ευρώ για ένα τέκνο,
* 70 ευρώ συνολικά για δύο τέκνα
*120 ευρώ συνολικά για τρία τέκνα
* 170 ευρώ συνολικά για τέσσερα τέκνα και επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο.
Η παραπάνω παροχή χορηγείται για τέκνα προερχόμενα από γάμο, φυσικά, θετά ή αναγνωρισθέντα, εφόσον είναι άγαμα και δεν υπερβαίνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 19ο έτος, εφόσον φοιτούν στη Μέση Εκπαίδευση. Η παροχή αυτή χορηγείται ανεξαρτήτως του εάν οι γονείς τελούν σε διάσταση, διάζευξη ή χηρεία.
Δεν καταβάλλεται στους έγγαμους, διαζευγμένους ή εν χηρεία υπαλλήλους οι οποίοι όμως δεν έχουν αποκτήσει τέκνα, ή τα τέκνα αυτά έχουν ενηλικιωθεί ή περατώσει τις σπουδές τους ή σε κάθε περίπτωση έχουν συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας τους, με εξαίρεση τους έγγαμους υπαλλήλους που έχουν τέκνα ανίκανα σωματικά ή πνευματικά για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 50% τουλάχιστον.
Επίδομα Θέσης Ευθύνης
Προβλέπεται η καταβολή επιδόματος θέσης ευθύνης στους προϊσταμένους οργανικών μονάδων, οι οποίες προβλέπονται από τους οικείους οργανισμούς των υπηρεσιών.
Το συγκεκριμένο επίδομα καταβάλλεται μόνο για όσο χρόνο οι εν λόγω υπάλληλοι ασκούν τα συγκεκριμένα καθήκοντα. Το μηνιαίο επίδομα θέσης ευθύνης ορίζεται, κατά βαθμίδα θέσης, ως εξής:
 α) Προϊστάμενοι Διοίκησης:
-Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου  1.400 ευρώ.
-Αναπληρωτές Γενικοί Γραμματείς Υπουργείου και Ειδικοί Γραμματείς Υπουργείου 1.150ευρώ.
-Υπάλληλοι της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων 1ου και 2ου βαθμού, 600 και 550 ευρώ αντίστοιχα.
-Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Συντονιστές Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, 1.000 ευρώ.
-Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και Προϊστάμενοι των πολιτικών γραφείων των μελών της κυβέρνησης και των υφυπουργών, 450 ευρώ.
-Προϊστάμενοι Υποδιευθύνσεων, 350 ευρώ.
-Προϊστάμενοι Τμημάτων, 290 ευρώ.
β) Προϊστάμενοι Εκπαίδευσης:
-Περιφερειακοί Διευθυντές 900 ευρώ.
-Προϊστάμενοι Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, πεντακόσια 550 ευρώ.
-Προϊστάμενοι Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, 450 ευρώ.
-Διευθυντές Ενιαίων Λυκείων, Επαγγελματικών Λυκείων, ΚΕ.Δ.Δ.Υ και Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. και προϊστάμενοι Γραφείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 300 ευρώ και εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον έξι (6) τμήματα, 350 ευρώ.
-Σχολικοί Σύμβουλοι προσχολικής αγωγής, δημοτικής εκπαίδευσης, ειδικής αγωγής και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 300 ευρώ.
Διευθυντές Γυμνασίων, Επαγγελματικών Σχολών, Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), Δημοσίων Ι.Ε.Κ., Τετραθέσιων και άνω Δημοτικών Σχολείων και Σχολικών Εργαστηριακών Κέντρων, διακόσια πενήντα (250) ευρώ. Εφόσον τα σχολεία διαθέτουν τουλάχιστον εννέα (9) 300) ευρώ. Κλπ.
Οι  Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων κατατάσσονται στο καταληκτικό Μισθολογικό Κλιμάκιο της κατηγορίας με πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Μ.Κ. 19), πολλαπλασιαζόμενου του αντίστοιχου βασικού μισθού (2.154 ευρώ) με το συντελεστή 1,5. Συνεπώς ο νέος βασικός μισθός Γενικού Γραμματέα Υπουργείου ορίζεται στο ποσό των 3.231 ευρώ. Αθροιζόμενες με το προβλεπόμενο στο άρθρο 16 επίδομα θέσης ευθύνης (1.400 ευρώ) οι αποδοχές του ανέρχονται στο ποσό των 4.631 ευρώ μηνιαίως.
Οι ειδικοί σύμβουλοι των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής :
-οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μισθολογικού Κλιμακίου-ΜΚ  17 της κατηγορίας τους (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης -ΠΕ. 2.036 €, Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΤΕ. 1.917 ευρώ)
- οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 7 (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 16 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.977 €, Τ.Ε. 1.862 ευρώ)
- Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.918 €, Τ.Ε. 1.807 €).
- Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.800 ευρώ, Τ.Ε. 1.697 ευρώ).
Οι ειδικοί συνεργάτες των Γενικών Γραμματειών του Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, των λοιπών μελών της Κυβέρνησης, των υφυπουργών, των Γενικών, Αναπληρωτών Γενικών και Ειδικών Γραμματέων Υπουργείων, καθώς και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, κατατάσσονται ως εξής:
-οι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 15 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.918 €, Τ.Ε. 1.807 ευρώ)
- οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.) στο Μ.Κ. 14 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.859 €, Τ.Ε. 1.752 ευρώ).
- Οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.800 ευρώ, Τ.Ε. 1.697 ευρώ).
-Οι κάτοχοι πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης στο Μ.Κ. 11 της κατηγορίας τους (Π.Ε. 1.682 ευρώ, Τ.Ε. 1.587 ευρώ). Οι λοιποί κατατάσσονται στο Μ.Κ. 13 της κατηγορίας που ανήκουν (Δ.Ε. 1.578 ευρώ).
Οι λοιποί μετακλητοί κατατάσσονται μισθολογικά όπως και οι λοιποί υπάλληλοι.
capital.gr
Share on Google Plus

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
Tο xanianews.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές, και διατηρούμε το δικαίωμα να μην δημοσιεύουμε συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια όπου τα εντοπίζουμε.