ΕΠΣΧΑΝΙΩΝ Ημερομηνίες μετεγγραφών νέας περιόδου

 
ΠΡΟΣ

ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣΚύριε Πρόεδρε,

Σας κοινοποιούμε τις ημερομηνίες μετεγγραφών των ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών που ισχύουν για την νέα ποδοσφαιρική περίοδο 2012 -2013 . Για οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα σας ενημερώσουμε έγκαιρα.

- Πρώτη εγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-9-2012 έως 31-12-2012 και από 1-2-2013 έως 15-5-2013.

- Υποσχετική ποδοσφαιριστή από 1-7-2012 έως 31-7-2012. Έως και οκτώ [8] ποδοσφαιριστές, με δυνατότητα να αποκτηθούν έως και τρεις [3] από το ίδιο σωματείο. Όριο ηλικίας έως εικοσιέννα [21] ετών.

- Αποδέσμευση ποδοσφαιριστή από 1-7-2012 έως 31-7-2012.

- Μετεγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-7-2012 έως 31-8-2012 , επίσης κάθε σωματείο δύναται να αποκτά με μετεγγραφή από 1-1-2013 ως 31-1-2013 μέχρι δύο [2] ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές.

- Επανεγγραφή ποδοσφαιριστή από 1-9-2012 έως 30-9-2012 και 1-1-2013 έως 31-1-2013.

- Μετεγγραφή λόγω 200 χλμ από 1-10-2012 έως 31-10-2012 και υποβάλλεται στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. πάντοτε από τον ποδοσφαιριστή. Σε περίπτωση επανεγκατάστασης των ποδοσφαιριστών αυτών στην περιφέρεια της Ε.Π.Σ. Χανίων υποχρεούνται αυτοί ή αυτός που έχει τη γονική μέριμνα [ για τους ανήλικους , διαφορετικά οι ίδιοι] να ζητήσουν την επανένταξή τους στη δύναμη του σωματείου από το οποίο προσωρινά μετακινήθηκαν στο χρονικό διάστημα από 1/7 έως 31/7 αλλά και από 1/8 έως 31/8 με αίτησή τους προς την Ε.Ι.Μ./Ε.Π.Ο, [Λόγοι μετακίνησης με 200 χλμ είναι μετεγγραφής σε ΑΕΙ , ΤΕΙ , διορισμός ή μετάθεσης σε υπαλληλική θέση του δημοσίου ή αποδεδειγμένης εργασίας για χρονικό διάστημα έξι [6] μηνών το οποίο αποδεικνύεται με την κατάθεση του ασφαλιστικού βιβλιαρίου υγείας με τα στοιχεία της νέας μόνιμης κατοικίας.

- Ομαδική αποδέσμευση ποδοσφαιριστών [ δυναμικό ποδοσφαιριστών άνω των 140] από 1-7-2012 έως 31-7-2012 και 1-9-2012 ως 30-9-2012 και τέλος από 1-1-2013 έως 31-1-2013 με αίτηση στην Επιτροπή Ιδιότητας Μετεγγραφών της Ε.Π.Ο. και με κατάθεση του σχετικού παραβόλου.

- Δυναμικό σωματείων έως εκατό ογδόντα [180] ποδοσφαιριστών.

- Κάθε σωματείο μπορεί να διατηρεί στη δύναμή του αλλοδαπούς ποδοσφαιριστές κάτω των 18 ετών χωρίς περιορισμό , αλλά μόνο πέντε [5] άνω των 18 ετών. Οι ομογενείς ποδοσφαιριστές και οι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν λογίζονται ως αλλοδαποί. Οι αλλοδαποί [ κοινοτικοί και μη] , που πραγματοποιούν πρώτη εγγραφή σε ερασιτεχνικό σωματείο, πρέπει απαραιτήτως να υποβάλλουν, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά, βεβαίωση της Ομοσπονδίας, της χώρας τους ότι δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της.

- Είναι δυνατή η έκδοση ατομικού δελτίου ιδιότητας ορισμένου χρόνου. Το επιθυμητό χρονικό διάστημα αναγράφεται στην αίτηση μεταβολών του ποδοσφαιριστή και αφορά από μία [1] έως και τρεις [3] ολόκληρες αγωνιστικές περιόδους. Σε κάθε περίπτωση η λήξη ισχύος του δελτίου είναι η 30η Ιουνίου κάθε έτους .

- Κάθε ερασιτέχνης ποδοσφαιριστής δύναται να εγγραφεί ή μετεγγραφεί σε ερασιτεχνικό σωματείο μόνο μία φορά κατά τη διάρκεια κάθε αγωνιστικής περιόδους.


Share on Google Plus